AKTUĀLI

Kā rīkoties Jūrmalas iedzīvotājiem, ja atkritumu konteiners ir pustukšs?

16.07.2018

Atkritumu apsaimniekošanas likums (1)  paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam ir pienākums nodrošināt gan vietu atkritumu konteineram, gan arī pieeju atkritumu izvešanas automašīnai konteinera iztukšošanai. Precīzāk to nosaka Jūrmalas domes saistošie noteikumi (2). Saskaņā ar tiem izvešanas dienā konteiners jānovieto piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, tas ir jānovieto atkritumu izvedējam pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību. Tāpat pēc atkritumu izvešanas konteiners jānovieto atpakaļ tā pastāvīgajā atrašanās vietā. 

Runājot par atkritumu izvešanas biežumu, Ministru kabineta noteikumi (3) nosaka, ka izvešanas reižu skaits ir jānosaka, vadoties no nekustamajā īpašumā radīto atkritumu daudzuma, bet tas nevar būt retāks nekā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums. Pašvaldības saistošie noteikumi Jūrmalā paredz, ka atkritumu apsaimniekotājs nodrošina regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

•    individuālās dzīvojamās mājas – 2 reizes mēnesī;

•    daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 4 reizes mēnesī;

•    komercdarbībai paredzētajos nekustamajos īpašumos – 4 reizes mēnesī.

Ir arī iespēja nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes, bet ne retāk kā minimālo reižu skaits. 

Apkopojot iepriekš teikto, redzams, ka normatīvie akti skaidri uzliek par pienākumu izvest atkritumus ne retāk kā 2 reizes mēnesī. Ja klients nav nodrošinājis konteinera izstumšanu noteiktajā dienā, "Clean R" ir tiesības prasīt, lai tiek segtas izmaksas, kas radušās, atkritumu vedējam aizbraucot pēc konteinera, bet atkritumus neizvedot, jo tas nav izstumts. 

Lai nemaksātu atkritumu apsaimniekošanas līgumā paredzētos 7 eiro par neizstumtu konteineru, vienkāršākais risinājums ir savlaicīgi atteikt izvešanu, ja tā nav nepieciešama. "Clean R" ir pretimnākošs, ja klients devies atvaļinājumā vai komandējumā – ir iespējams atteikt vai pārcelt atkritumu izvešanu, pat ja izvešanas reižu skaits mēnesī ir mazāks par minimālo. Tomēr, ja atcelšana notiek regulāri, "Clean R" informē Jūrmalas domi, lai tā izvērtē situāciju.

Atkritumu izvešanu iesējams pārcelt vai atcelt, rakstot e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni 67111001. Ja atkritumu tvertne netiek piepildīta vai tiek pārpildīta regulāri, ir iespējams samazināt vai palielināt konteinera tilpumu neierobežotu reižu skaitu bez maksas. Turklāt jāņem vērā, ka maksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta pēc atkritumu svara, nevis apjoma. Tāpēc ir vērts izstumt tvertni izvešanai pat tad, ja tā ir pustukša.
 

  ___
1. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. pants
2. Jūrmalas pilsētas domes 12.01.2017. saistošo noteikumu Nr.5 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā, 17.2. punkts
3. 16.08.2016. MK noteikumi Nr. 546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”