AKTUĀLI

Izbūvēts dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukums Ikšķiles novadā

08.01.2018

Laukuma platība ir 1160 m2, un tā izveide ir nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 494 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” prasībām. Projekta kopējās izmaksas ir 110 884 EUR (bez PVN), no kuriem KF finansējums ir 40 125 EUR. 
Jaunais laukums Ikšķiles iedzīvotājiem piedāvās iespēju katram ērtā laikā sašķirotā veidā nogādāt laukumā plastmasas un stikla atkritumus, koksni un izlietoto koka iepakojumu, papīru un kartonu, metāla iepakojumu, kā arī sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgo preču atkritumus.
Laukuma būvprojekta autors un autoruzraugs ir SIA “GEO CONSULTANTS”, projektētājs – Zigurds Gutāns, būvniecību nodrošināja SIA “Āboltiņa būvuzņēmums “AG””, savukārt būvuzrauga pienākumus pildīja SIA “Alteh building” būvuzraugs Edvīns Klūga.
SIA “Clean R” un Ikšķiles novada pašvaldība 2016. gada 1. decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu uz turpmākajiem septiņiem gadiem. Tā ietvaros paredzami vēl citi uz vides saglabāšanu un “zaļo domāšanu” vērsti projekti.