AKTUĀLI

"Clean R" iesniedz apelācijas sūdzību tiesvedībā ar Daugavpils pilsētas domi

11.04.2019

Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir iesniedzis apelācijas sūdzību tiesvedībā ar Daugavpils pilsētas domi, pieprasot piedzīt no tās zaudējumus 52 783,89 eiro apmērā. Zaudējumi radušies, Daugavpils domei neapstiprinot "Clean R" rosinātās izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa pieaugumu.

Administratīvā rajona tiesa konstatēja, ka "Clean R" rēķini par atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils iedzīvotājiem ir bijuši pamatoti un izrakstīti atbilstoši ar pilsētas domi noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tāpēc noraidīta Daugavpils domes prasība par 773 639 eiro piedziņu no "Clean R" par it kā nepamatoti iekasētu maksu no Daugavpils iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu. Tiesa arī konstatējusi, ka Daugavpils dome nepamatoti piemērojusi "Clean R" līgumsodu par kopējo summu 64 500 eiro. Tika anulēti domes izrakstītie rēķini par līgumsodu, un tiesa uzlika pilsētas domei par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas atmaksāt "Clean R" tā samaksāto līgumsoda summas daļu 35 000 eiro un bankas ieturēto komisijas maksu 700 eiro, kopā – 35 700 eiro.

Tiesa lēma noraidīt apsaimniekotāja pieteikumu pārējā daļā – par pienākuma uzlikšanu domei atlīdzināt "Clean R" zaudējumus 52 783 eiro apmērā. Zaudējumi uzņēmumam radās, jo Daugavpils dome izvairījās noteiktajā kārtībā apstiprināt "Clean R" rosinātās izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā, kas saistītas ar dabas resursu nodokļa pieaugumu. Rezultātā "Clean R" no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. septembrim Daugavpils iedzīvotājiem sniedza pakalpojumus par zemāku maksu, nekā to paredz tiesību akti. "Clean R" nepiekrīt šādam Administratīvā rajona tiesas lēmumam un iesniedza apelācijas sūdzību.