AKTUĀLI

Poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalā no 2019. gada 10. jūnija

14.05.2019

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, 2019. gada 10. jūnija stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Janvāri”. Tā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī dabas resursu nodokli, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam, tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.

No 2019. gada 10. jūnija SIA “Clean R” paaugstinās maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifs par 1 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 113,41 EUR (t. sk. PVN) iepriekšējo 108,16 EUR (t. sk. PVN) vietā.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs ne vien palīdzam dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmainām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv