Privātuma politika kandidātu atlases procesā

APSTIPRINĀJA
SIA “CleanR Verso” valdes locekļi
Aleksandrs Ugorenko, Aldis Remesis
elektroniski Dokumentu vadības sistēmā
Privātuma politika kandidātu atlases procesā
Procesa īpašnieksPersonāla speciālists1. versija

1. Dokumenta mērķis un lietošanas sfēra

CleanR Verso Kandidātu personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt Kandidātam (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, termiņu u.c. jautājumiem datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Dokumenta vēsture:

Versijas Nr.Spēkā noIzmaiņas
118.04.2023.Jauns dokuments

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šis dokuments apraksta, kā CleanR Verso veic Kandidātu personas datu apstrādi.

3.2. Saskaņā ar Tiesību aktiem datu aizsardzības jomā CleanR Verso nodrošina Personas datu konfidencialitāti. CleanR Verso ir ieviesti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, izmainīšanas, iznīcināšanas vai jebkādas citas pretlikumīgas apstrādes.

3.3. CleanR Verso Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) izvirzītajiem kritērijiem, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

4. Pārzinis un kontaktinformācija

4.1. Personas datu pārzinis ir CleanR Verso, SIA (vienotais reģistrācijas Nr. 40203387162, juridiskā adrese Rīga, Vietalvas iela 5, LV-1009):

5. Personas datu ievākšanas avoti

5.1. Kandidāta personas dati tiek vākti tiešā veidā no šādiem avotiem:

6. Personas datu kategorijas

6.1. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu apstrādes mērķu īstenošanas ietvaros, kuri norādīti Politikas 7.punktā CleanR Verso apstrādā un ievāc šādus datus:

6.2. Ja kandidāts nesniegs iepriekš minētos personas datus (izņemot tos, kas sniegti saskaņā ar kandidāta piekrišanu), CleanR Verso nevarēs izvērtēt kandidāta atbilstību izsludinātajai vakancei un nevarēs turpināt personāla atlases procesu.

6.3. CleanR Verso lūdz nesniegt datus, kas būtu uzskatāmi par sensitīviem Personas datiem (piemēram, ziņas par savu veselības stāvokli, politiskajiem uzskatiem vai ģimenes locekļiem), kā arī citus datus, kas nav nepieciešami atbilstības konkrētajam amatam izvērtēšanai.

7. Personas datu apstrādes mērķis

7.1. CleanR Verso apstrādā personas datus darbinieku atlases vajadzībām tikai uz konkrētu vakanto amata vietu vai sludinājumā norādītajam mērķim.

7.2. Atlases process šī dokumenta kontekstā nozīmē uz konkrēto vakanci iesūtīto pieteikumu administrēšana, tai skaitā pieteikumu izskatīšana, atteikuma vēstuļu izsūtīšana, darba intervijas un kandidātu novērtēšana, kā arī darba tiesisko attiecību nodibināšana.

7.3. Personas datu apstrāde var notikt arī atlases procesā radušos kandidāta prasījumu izskatīšanas un CleanR Verso tiesību un likumīgo interešu aizsardzības nolūkā.

8. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8.1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir kandidāta piekrišana iesniegt savus datus un piedalīties darbinieku atlases procesā uz vakanto amatu, kā arī normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde darba tiesisko attiecību nodibināšanai, un CleanR Verso leģitīmo interešu ievērošana, nodrošinot efektīvus CleanR Verso pārvaldības un personāla atlases procesus.

9. Datu pieejamība

9.1. Efektīvai atlases procesa nodrošināšanai, ja tas ir nepieciešams saistībā ar vakanto amata vietu uz kuru kandidāts ir pieteicies, CleanR Verso var pilnvarot un var tikt pilnvarots veikt atsevišķas atlases darbības no CleanR grupas uzņēmumiem:

turpmāk – visi kopā CleanR grupa vai katrs atsevišķi CleanR grupas uzņēmums.

9.2. CleanR Verso vai attiecīgais CleanR grupas uzņēmums nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši CleanR grupas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei.

9.3. CleanR Verso personas datus var nodot arī citām, CleanR grupā neietilpstošām trešajām personām, piemēram, uzņēmumiem, ar kuriem CleanR grupas uzņēmumam ir sadarbība personības testu veikšanai. Jebkāda Personas datu nodošana tiks veikta atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, kandidātu par to informējot un saņemot kandidāta piekrišanu.

10. Glabāšanas periods

10.1. Kandidāta Personas dati tiks glabāti 6 mēnešus pēc atlases procesa beigām, proti, atteikuma paziņošanas uz konkrēto vakanci, izņemot gadījumus, kad CleanR Verso vai CleanR grupas uzņēmums aizstāv savas likumiskās intereses. Šādā gadījumā Personas dati tiks dzēsti pēc likumisko interešu aizstāvības procesa beigām. Kandidāts var izteikt lūgumu Personas datus dzēst ātrāk.

10.2. Ja ir saņemta Kandidāta rakstiska piekrišana datu uzglabāšanai nākotnes vakancēm, tad personas dati tiek uzglabāti 12 mēnešus pēc attiecīgās vakances konkursa beigām.

10.3. Ja CleanR Verso nodibinās ar Kandidātu darba attiecībās, tad Kandidāta personas dati var tikt glabāti ilgāk un to apstrādei ir piemērojami CleanR Verso iekšējie noteikumi un normatīvo aktu prasības.

11. Kandidātu kā datu subjektu tiesības

11.1. Kandidātam ir tiesības jebkurā brīdī izvēlēties, dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar CleanR Verso, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

11.2. Kandidāts var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un  pārnešanu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei personas datu apstrādes jautājumos (http://www.dvi.gov.lv/lv).

11.3. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no CleanR Verso pienākumiem, kas ir uzlikti ar tiesību aktiem.

12. Kontaktinformācija

12.1. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo dokumentu vai Personas datu apstrādi aicinām ar CleanR grupas uzņēmumu sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai ar CleanR grupas uzņēmuma kontaktpersonu, ar kuru Jūs komunicējat par atlases procesu:

13. Principu spēkā esamība un grozījumi

13.1. Principi stājas spēkā 18.04.2023.

13.2. CleanR grupa ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos Principus, ievērojot Normatīvos tiesību aktus, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā paziņojot Kandidātiem par jebkādiem grozījumiem.

14. Saskaņojumi un apstiprinājumi:

SagatavojaEmīls Bērziņš, SIA “Clean R” Kvalitātes un datu aizsardzības speciālists
SaskaņojaElita Tīlīte-Kārkle, A/S “CleanR Grupa” Grupas Personāla direktore Diāna Janpavle, SIA “CleanR Verso” personāla speciāliste
ApstiprinājaSIA “CleanR Verso” valde elektroniski Dokumentu vadības sistēmā 18.04.2023.