Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Clean R (turpmāk – Clean R), vienotās reģistrācijas Nr. 40003682818, juridiskā adrese Vietalvas ielā 5, Rīga, LV-1009, tālrunis 67111001, e-pasts: [email protected]/verso.

Clean R kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Klientu apkalpošanas centrs. Zvanot pa tālruni 67111001, rakstot e-pastu uz [email protected]/verso vai vēršoties Clean R juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
– fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Clean R jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
– Clean R biroju, Klienta apkalpošanas centra apmeklētājiem; 
– Clean R biroja, remonta zonas, noliktavas, atkritumu šķirotavas, automazgātavas darbiniekiem kuri tiek veikta videonovērošana;
– Clean R īpašumā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
– Clean R uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Clean R rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Clean R interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Clean R.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Clean R apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
– klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
– līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
– klientu apkalpošanai;
– preču (konteineru) piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
– norēķinu administrēšanai; 
– kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
– parādu atgūšanai un piedziņai; 
– mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
– Clean R apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:
– uzskaitei, plānošanai un statistikai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai.

Clean R apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Clean R.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Clean R apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Clean R saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
– saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no Clean R un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Clean R leģitīmās (likumīgās) intereses.

Clean R likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– sniegt atkritumu savākšanas un šķirošanas pakalpojumus;
– sniegt telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumus;
– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
– saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
– analizēt Clean R mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
– administrēt Klienta kontu Clean R mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;
– veikt darbības Klientu noturēšanai;
– segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
– izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
– nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
– informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
– Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
– nodrošināt vides izglītības aktivitātes;
– nodrošināt atkritumu tvertņu uzturēšanu;
– novērst krāpniecību;
– nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
– nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
– pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
– nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
– administrēt maksājumus;
– administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
– vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
– informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus Clean R sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

7. Personas datu apstrāde

Clean R apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Clean R saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Clean R attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Clean R darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Clean R un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Clean R var pilnvarot Clean R grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Clean R rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Clean R datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Clean R ir tiesības nodot Clean R grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Clean R sadarbības partneri un Clean R grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Clean R prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Clean R uzdevumā.

8. Personas datu aizsardzība

Clean R aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Clean R saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

Clean R neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
– rēķinu piegāde Klientam;
– pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
– saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Clean R likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Clean R likumīgās intereses.

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Clean R nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

11. Personas datu glabāšanas ilgums

Clean R glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
– tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Clean R vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota mājas lapā cleanr.lv/verso sadaļā mans konts, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Clean R piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Clean R veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Clean R likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Clean R pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– rakstveida formā klātienē Clean R Klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– attālināti, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzot pieprasījumu no mājas lapas sadaļas mans konts autorizējoties; 
– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Clean R vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
– elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
– pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Clean R pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Clean R atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma vai pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Clean R nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso, Clean R pakalpojumu pieteikšanas formās, Clean R pakalpojumu portālos/lietotnēs, Clean R un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67111001, rakstot uz e-pastu [email protected]/verso  vai klātienē Klientu apkalpošanas centros.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso, zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67111001, rakstot uz e-pastu [email protected]/verso vai klātienē Klientu apkalpošanas centros, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

14. Saziņa ar Klientu

Clean R veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā www.cleanr.lv/verso

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Clean R veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – Clean R pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 
– Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis –  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
– E-pasts:  rakstītāja e-pasts – vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
– Mājas lapas sadaļa mana konts: ja Klients ir autorizējies ar banklink vai e-parakstu – nav nepieciešama papildu Klienta autorizācija, ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;
– Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
– Pasta sūtījumi;
– Kontakpersonas – pārdevēji.

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Clean R un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Clean R veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Clean R un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso, Clean R pakalpojumu pieteikšanas formās, Clean R pakalpojumu portālos/lietotnēs, Clean R un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
– izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā Clean R pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso;
– nosūtot e-pastu uz adresi [email protected]/verso;
– zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67111001;
– klātienē Klientu apkalpošanas centros;
– izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Clean R pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Clean R var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

16. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

– atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
– atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
– atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
– anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
– nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
– apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
– analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

Clean R mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Clean R nenes atbildību.

17. Citi noteikumi

Clean R ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā Clean R pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso, kā arī – ievietojot Clean R mājaslapā, norādot rēķinos.

Clean R saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Clean R mājaslapā www.cleanr.lv/verso.

Pielikums Nr.1

SIA Clean R Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.Datu kategorijaPiemēri
1.Personas identifikācijas dativārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2.Personas kontaktinformācijaadrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3.Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)invaliditātes pazīme
4.Klienta kontaktpersonu datikontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5.Klienta datiklienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs
6.Pašapkalpošanās portāla cleanr.lv/verso dati lietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/verso
7.Piegādātāja datipiegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
8.Klienta profilēšanas dati (1)piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja)
9.Pakalpojuma datiservisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide,
atlaides beigu termiņš
10.Gala iekārtu datigala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese, skaitītāja numurs
11.Pakalpojuma līguma datilīguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
12.Darījuma datidarījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma
ierīkošanas informācija
13.CRM aktivitātes dati (2)aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks
14.Komunikācijas datiienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,
piegādes statuss
15.Preces pirkuma datipreces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces
saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums, RFID kods
16.Pakalpojuma pirkuma datipirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
17.Dalītā maksājuma datidalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
18.Preces nomas (ar izpirkuma tiesībām) datinomas maksājuma datums, ikmēneša maksājums, nomas numurs, iekārtas RFID KODS
19.Maksātspējas pārbaudes datistatuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
20Norēķinu datinorēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
21.Pakalpojuma lietošanas datibalss pakalpojuma saglabājamie (3) dati, interneta piekļuves pakalpojuma
saglabājamie dati, Interaktīvās TV lietošanas dati, Shortcut lietošanas dati, WiFi lietošanas dati, tet elektrības lietošanas dati
22.Bojājumu datibojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
23.Iebildumu datiiebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
24.Klientu aptauju datiaptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
25.Clean R interneta lapās veiktās darbībasIP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
26.Fotogrāfijas un attēlifotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
27.Video dativideo no klientu pasākumiem, videonovērošana Clean R objektos, ierakstīšanas datums
28Sarunu ierakstu datiClean R klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks
29Pieejas dati sistēmāmklientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
30.Piekrišanu informācija (4)klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots
31.Atrašanās vietas dati (5)Konteineru atrašanās adrese

* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

(1) Profilēšana – izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.

(2) CRM (Customer Relationship Management) – klientu attiecību vadības sistēma.

(3) Saglabājamie dati — balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, 

(4) Piekrišana – klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Clean R sniegtajai informācijai.

(5) Atrašanās vietas dati – dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās.