Privātuma politika

Par mums

SIA Clean R, reģ. Nr. 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV1009 (turpmāk – Clean R vai mēs/mūsu) privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt šo privātuma politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju. Clean R informē, ka ir uzskatāms par pārzini attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Clean R rūp Jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par Jūsu tiesībām un to, kā un kāpēc Clean R izmanto Jūsu personisko informāciju, t.i., personas datus. Clean R paskaidro, ka personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Clean R veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā, un lai nodrošinātu to, ka Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Clean R ir apņēmies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visos procesos, kas ir Clean R pārziņā.

Clean R ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus, tādēļ Clean R turpmāk šajā privātuma politikā ir noradījis iespējamos Jūsu personas datu apstrādes nolūkus un pamatus. Šī politika ļauj Jums uzzināt arī to kādus personas datus Clean R var iegūt par Jums, kā Clean R tos izmantos. Tāpat šajā privātuma politikā ir iekļauta informācija par to kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Clean R, lai iegūtu papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un Jums piemītošo tiesību izmantošanas aspektiem.  

Clean R var būt nepieciešamība aktualizēt privātuma politiku. Clean R vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politikas versija, kas būs pieejama ikvienam jebkurā laikā. Privātuma politika pēdējo reizi atjaunota 2023. gada. 11. janvārī.

Kādus personas datus Clean R apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu Clean R funkciju izpildi, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram, Jūsu personas datu apstrāde var tikt veikta šādu iemeslu dēļ:

NOLŪKSPERSONAS DATU KATEGORIJASTIESISKAIS PAMATS
Komunikācijas
nodrošināšana. Jautājumu, ierosinājumu, sūdzību un citas informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu/iesniedzēju.
Komunikācija var notikt, izmantojot e-pastu, pastu, aplikāciju, tālruni vai klātienē (galvenokārt, atkarībā no veida, kā Jūs sazinieties ar Clean R).
Vārds, uzvārds,
kontaktinformācija,
cita     personīgā informācija,                 kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā.
Ja komunikācija ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu
– līgums.
Pārējos gadījumos datu subjekta piekrišana – persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Clean R.
Līgumattiecību noslēgšana un izpilde,    tajā   skaitā pakalpojumu sniegšana. Minētais ietver:
·      klientu identificēšanu un piedāvājuma sagatavošanu;
·      sankciju pārbaudi;
·      personas datu apstrādi līguma      sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
·      klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu (atkritumu savākšanas un šķirošanas pakalpojumi, telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi u. tml.);
·      preču (konteineru) piegādi;
norēķinu administrēšanu;
·      parādu        atgūšanu        un
piedziņu.
Personas
identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs);
Kontaktinformācija (piemēram,          adrese, telefona      numurs,       e- pasta adrese);
Dati par klientu (piemēram, klienta līguma     numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss);
Pašapkalpošanās portāla           dati (piemēram,      lietotāja
numurs,       veiktās
darbības
pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/clean-r);
Pakalpojuma        dati (piemēram,                servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma         adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš);
Maksājumu           dati (piemēram,      cena,
banka,         rēķinu informācija, parādu atgūšana).
Līgums un normatīvo
aktu prasības (piemēram,
Parādu ārpustiesas atgūšanas likums,
Grāmatvedības likums).
Klientu aptauju veikšana. Klientu    apmierinātības mērījumiem,                 noturēšanai, lojalitātes celšanai u.tml. Clean R var veikt klientu aptaujas.Informācija  var atšķirties atkarībā no anketas būtības. Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes.Clean R leģitīmās intereses uzlabot savus pakalpojumus un veicināt klientu lojalitāti.
Lietvedības organizācija. Dokumentācijas, izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana.Dokumentācija, korespondence, līgumi,         kas     satur personas datus.Atkarībā                      no
dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai īstenotu savas leģitīmās intereses, piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, vai lai ievērotu normatīvo aktu prasības.
Semināri, pasākumi u.tml.: Dažāda veida Clean R rīkotie vai atbalstītie pasākumi.
Ja pasākumi tiks fotografēti vai ierakstīti, Jūs par to tiksiet informēts papildus.
Pieteikums dalībai, ja aktuāli (personas dati var     atšķirties, piemēram, vārds, uzvārds,
kontaktinformācija),
fotogrāfijas un video ieraksti no pasākuma.
Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par Clean R darbību un Clean R atpazīstamības veicināšana.
Ieraksti par aktualitātēm. Mārketinga un sabiedrības informēšanas   nolūkā   var   tikt
sagatavoti ieraksti par Clean R organizētajiem vai sponsorētiem pasākumiem, semināriem un aktivitātēm. Ieraksti tiek publicēti Clean R mājaslapā un/vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.
Clean   R   sagatavotie ieraksti             var     ietvert
pasākumu    dalībnieku un/vai    apmeklētāju fotogrāfijas,
videoierakstus,
vārdus,         uzvārdus
u.tml.
Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana par Clean R darbību un Clean R        atpazīstamības veicināšana.
Konkursi. Mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt organizēti konkursi, kuru rezultāti tiek publicēti.Piemēram, konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju
fotogrāfijas, vārdi, uzvārdi        u.c.
informācija   atbilstoši konkursa nolikumam/noteikumi em.
Dalībnieku piekrišana, piedaloties konkursā vai konkursa nolikums, ja tāds ir publiskots.
Komerciālie          paziņojumi. Interesentu informēšanai par mūsu jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu darbību, var tikt sūtīti komerciālie paziņojumi.E-pasts         un/,    vārds, uzvārds.Piekrišana. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā kādā no šādiem veidiem:
·      izdarot         attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā        Clean R pašapkalpošanās portālā cleanr.lv/clean-r;
·      nosūtot   e-pastu   uz adresi [email protected]/clean- r;
·      zvanot uz klientu apkalpošanas zvanu centru 67111001;
·      klātienē          klientu apkalpošanas centros;
·      izmantojot
komerciālajā paziņojumā paredzēto
automatizēto iespēju atteikties      no turpmāku paziņojumu
saņemšanas,
noklikšķinot           uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 
Clean R pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu,     tiklīdz     tiek apstrādāts pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga                      no
tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
Personāla                    vadības nodrošināšanai. Personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai u.tml.
Plašāk skatīt: Personas datu apstrādes paziņojumu kandidātiem.
Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija.Atlases procesā datu subjekta piekrišana – persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju Clean R.
Nodarbinātības attiecībās saskaņā ar darba līgumu un normatīvā regulējuma prasībām.
Videonovērošana: Clean R veic videonovērošanu, apstrādājot datu subjektu personas datus, kad tie atrodas Clean R pārraudzībā esošajā teritorijā un telpās, lai nodrošinātu pret īpašumu vērstu noziedzīgu nodarījumu                                 novēršanu, atklāšanu, un pierādījumu saglabāšanu.
Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Clean R ir uzstādījis brīdinājuma zīmes par videonovērošanu.
Videouzņēmums.Clean R likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību un savu interešu aizstāvību tiesā.
Iepirkumi: Clean R darbības nodrošināšanā   publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu.Informācija           par kandidāta
darbiniekiem (vārds, uzvārds,     darba pieredze, atbilstošā izglītība u.tml.), kas apliecina tā atbilstību.
Līguma noslēgšana un izpilde, kā arī juridisko pienākumu izpilde.
Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes lietošanas ērtumu.SīkdatnesNoteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

Kam Jūsu personas dati tiek nodoti?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, mums var būt nepieciešams sniegt informāciju un Jūsu personas datus mūsu sadarbības partneriem, tajā skaitā, citiem Clean R grupas uzņēmumiem. Piemēram, lai veiktu pakalpojumu ierīkošanas darbus vai rēķinu izsūtīšanu.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Jūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Clean R sadarbības partneri un Clean R grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Clean R prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Clean R uzdevumā.

Ja Jums ir nepieciešama detalizēta informācija par mūsu sadarbības partneriem, aicinām sazināties ar Clean R.

Tāpat noteiktos gadījumos tiek izmantoti pasta vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzēji (piemēram, sūtījumu izsūtīšanai klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī), kas ir neatkarīgi pārziņi.

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kādās valstīs Jūsu personas dati tiek apstrādāti?

Clean R pēc iespējas apstrādā personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros. Ja notiks personas datu nodošana uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, Clean R nodrošinās Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās prasības personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, kas līdzvērtīgs Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam.

No kādiem avotiem Clean R iegūst personas datus?

Jūs kā datu subjekts

Clean R iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram:

• saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus, pieteikumus un sūdzības.

Tiek radīti procesa rezultātā

• personas dati tiek radīti darbības gaitā;

• apmeklējot Clean R telpas (videonovērošana);

• sīkdatnes.

Tiek saņemti no sadarbības partneriem

• mēs varam saņemt Jūsu personas datus no sadarbības partneriem.

Publiski un privāti reģistri

• Clean R noteiktos gadījumos var iegūt datus no publiskiem reģistriem un datu bāzēm, piemēram, Zemesgrāmata, Lursoft.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz:

• ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);

• ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;

• noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 3 mēnešiem, sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 1 gadu pēc tam tie tiek neatgriezeniski dzēsti. Ieraksti 8 tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.

Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Līgumi tiek glabāti 10 gadus no līgumattiecību izbeigšanas dienas.

Kad šis periods ir beidzies, Clean R drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams izņēmuma gadījumos, piemēram, lai aizsargātu Clean R likumīgās intereses tiesvedību gadījumā.

Kā Clean R aizsargā Jūsu personas datus?

Clean R nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Clean R pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Tomēr Clean R rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Clean R nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis

Jūsu vainas vai nolaidības dēļ. Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lielākā daļa klienta informācijas jau ir ievietota pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv sadaļā “Mans profils”, kur klients var pārliecināties par savu datu pareizumu.

Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Clean R rakstveida iesniegumu:

Pēc iesnieguma saņemšanas Clean R Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Clean R informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) Clean R pārliecinās par klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

–  Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Clean R, vai tas apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju. Clean R sniedz šo informāciju bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Clean R var vai nu:

Social

–  Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Clean R to labot.

–  Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Clean R apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Clean R pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Clean R ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

–  Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Clean R dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, Clean R tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

–  Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Clean R ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

–  Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu. Minēto nepiemēro, ja lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini, ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem vai pamatojas uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

“Profilēšana” ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

–  Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis Clean R, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

–  Tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Clean R jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā.

Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir:

E-pasts [email protected]
Tālrunis +371 67223131
Adrese Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties

ar Clean R.

Clean R kontaktinformācija:

SIA Clean R

reģ. Nr. 40003682818

juridiskā adrese: Vietalvas ielā 5, Rīga, LV-1009 e-pasts: [email protected]/clean-r;

tālrunis: 67111001.