Pēc vides pakalpojumu uzņēmuma SIA Clean R iniciatīvas, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF) projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” sagatavoja un iesniedza projektu “Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā”.

Projekts guvis apstiprinājumu un vairākās kārtās tiks realizēts līdz 2022. gada 31. maijam.

Projekta galvenais mērķis ir novērst nesakritības, kas identificētas starp normatīvajos aktos definēto un reālo praksi būvniecības, it īpaši komerciālās, būvniecības un objektu demontāžas darbu procesā, pieļaujot būtiskas interpretācijas par to, kā tiek praksē īstenots regulējošos dokumentos noteiktais.

Būtiski atšķirīgas interpretācijas vērojamas gan nozari kontrolējošo valsts un pašvaldību iestāžu līmenī, gan nozares dalībnieku līmenī un sabiedrībā kopumā, tādēļ būvniecības jomā netiek efektīvi īstenoti aprites ekonomikas principi, tiek nelietderīgi izšķērdēti dabas resursi, nodarot kaitējumu videi un negatīvi ietekmējot valsts budžetu. Dažādā normatīvo aktu interpretācija sekmē arī negodīgas konkurences apstākļu veidošanos būvniecības nozarē.

Apstiprinātais projekts paredz izstrādāt vienotas vadlīnijas par spēkā esošo normatīvo aktu interpretāciju un pielietojumu praksē, kā arī nozarē iesaistīto ekspertu, dalībnieku un sabiedrības kopumā izglītošanas kampaņu, kas radīs apstākļus mērķtiecīgākai aprites ekonomikas principu īstenošanai praksē, aktualizēs ilgtspējīgas un videi draudzīgas būvniecības principu īstenošanu un mazinās negodīgas konkurences iespējas.

Projektā paredzētas četras galvenās aktivitātes un pasākumi:

  1. ekspertu darba grupas izveide precīzu vadlīniju izstrādei par spēkā esošo normatīvo aktu pielietojumu praksē;
  2. apmācības nozari kontrolējošām iestādēm, nozares dalībniekiem un sabiedrībai kopumā;
  3. informatīvi izglītojošu materiālu izgatavošana;
  4. sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa.

Projekts atbalstīts, piešķirot finansējumu projekta īstenošanai 57 510 EUR apmērā. Visas aktivitātes īstenojamas līdz 2022. gada 31. maijam.

Projekts uzskatāms par secīgu soli 2020. gada 23. septembrī parakstītajam SADARBĪBAS MEMORANDAM, kuru ,Valsts vides dienestam (VVD) aktualizējot problemātiku būvniecības atkritumu apsaimniekošanas jomā, pēc Clean R iniciatīvas parakstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VVD, LASUA, Latvijas Pašvaldību savienība, Ekonomikas ministrija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība un Būvmateriālu ražotāju asociācija. Parakstot memorandu iesaistītās puses vienojās par ilgtspējīgas būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu, aprites ekonomikas plāna mērķtiecīgu ieviešanu būvniecībā, komersantu nelegālu darbību izbeigšanu, efektīvu dabas resursu izmantošanu, otrreizēju izejvielu izmantošanā un būvniecības atkritumu efektīvā apsaimniekošanā.