AKTUĀLI

SIA Clean R Ikšķiles novadā uzsāk šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi.

20.10.2017

Projekta ietvaros paredzēts veikt laukuma  projektēšanu, būvdarbus, nodrošināt būvuzraudzību un autoruzraudzību veicamajiem būvdarbiem, kā arī nodrošināt jaunizveidoto laukumu ar nepieciešamo aprīkojumu, tādējādi radot iespēju visiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem piedalīties dalīto atkritumu savākšanas sistēmas – šķirošanas izveidē. 

Jaunais šķirošanas laukums Ikšķiles iedzīvotājiem nodrošinās iespēju sev ērtā laikā sašķirotā veidā nogādāt laukumā plastmasa un stikla atkritumus, koksni un izlietoto koka iepakojumu, izlietoto papīru un kartonu, metāla iepakojumu, kā arī sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgo preču atkritumus.
Starp SIA “Clean R ” un  Ikšķiles novada pašvaldību 2016.gada 1.decembrī tika noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Ikšķiles novadā turpmākajiem septiņiem gadiem, paredzot arī jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi.  Līdz ar jaunā iepirkuma ieviešanu novadā savu darbību beidza iepriekšējā operatora izveidotais šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas bija vienīgais novadā.
Šķirošanas atkritumu savākšanas laukuma projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu MK noteikumu Nr.494 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” ietvaros.

Būvprojekta autors un autoruzraugs: SIA “GEO CONSULTANTS”.
Būvniecību nodrošina: SIA Āboltiņa būvuzņēmums “AG”.
Būvuzraudzība: SIA “Alteh building”.
Visi sadarbības partneri izvēlēti iepirkumu konkursu rezultātā.