AKTUĀLI

Ozolnieku novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar "Clean R"

26.07.2019

Uzvarot Ozolnieku novada pašvaldības iepirkumu konkursā, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā nākamos septiņus gadus. "Clean R" aicina Ozolnieku novada iedzīvotājus noslēgt jaunus līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā, ka "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, kas noslēgts ar pašvaldību, jauni līgumi ir jāslēdz arī visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" sākot ar 22. jūliju aicina noslēgt jauno pakalpojuma līgumu Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 2019.gada 30. septembrim. Ja līgums netiks noslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta līdz tas tiks paveikts.

No š.g. 1. oktobra Ozolnieku novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs EUR 15.30 bez PVN 21% (kopā ar PVN – EUR 18.51). Dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu izvešana un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta bez papildu maksas.

Kā noslēgt jauno līgumu?

Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt “Clean R" mājaslapas www.cleanr.lv, sadaļā "E-pakalpojumi", kas aizņems tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat var noslēgt attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 –17.00) vai sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv.

Dalīti vākto atkritumu izvešana

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies Dabas resursu nodoklis, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā minētais nodoklis ir EUR 43,00, bet 2020. gadā tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. “Clean R” visiem iedzīvotājiem nodrošinās iespēju šķirot sadzīves atkritumus. Cītīgi un pareizi šķirojot, tas palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina.

"Clean R" aicina visus Ozolnieku novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā, jo lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie materiāli, piemēram, plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu šķirošana nav sarežģīts process, taču ir jāievēro daži nosacījumi. Pats svarīgākais – šķirot pareizi!

Ozolnieku novada iedzīvotājiem būs divas iespējas, kā atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem:

1. Jau šobrīd pašvaldībā ir izveidoti un tiek apkalpoti 22 publiski pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti. Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam. Iedzīvotājiem ir nepieciešams sašķirot ikdienas sadzīves atkritumus un ievietot sašķiroto atbilstošajā atkritumu konteinerā.

Rūpējoties par pareizu šķirošanu, ielāgo!

  • Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Tetrapakas ir jāizmet pie sadzīves atkritumiem. Plastmasas un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest plastmasas iepakojums, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles noteikti ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.
  • Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst mest no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķirot, “Clean R” līdz š.g. 1. oktobrim visos dalīti vākto atkritumu punktos apmainīs atkritumu konteinerus. Turpmāk novadā būs pieejami divu veidu šķiroto atkritumu konteineri – zaļā un dzeltenā krāsā. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla pudelēm un burkām, bet dzeltenie – jauktajam iepakojumam (papīram un kartonam, plastmasai, metālam).

2. Klientu ērtībai sākot ar š.g. 1. oktobri "Clean R" piedāvā uzņēmumiem un privātpersonām šķiroto atkritumu apsaimniekošanu un konteineru izvietošanu klienta adresē. Noslēdzot atsevišķu līgumu par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi bez maksas tiks izvesti atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam. Minimālais izvešanas biežums gan uzņēmumiem, gan privātpersonām stikla konteineram ir vienu reizi 2 mēnešos, bet jauktajam iepakojumam – reizi mēnesī. Izvešanas dienā dalīti vākto atkritumu konteineriem jāatrodas pie klienta sadzīves atkritumu konteineriem.

Jāuzsver, ka klientam pašam ir jārūpējas par dalīti vākto atkritumu konteineru satura kvalitāti. Ja konteinerā tiks ievietots neatbilstošs sastāvs, piemēram, sadzīves atkritumi, izvešana netiks veikta. Konstatējot faktu, “Clean R” informēs klientu un pēc klienta pieteikuma dalīti vākto atkritumu konteiners tiks iztukšots kopā ar sadzīves atkritumiem. Par to tiks piestādīta samaksa atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Lielgabarīta atkritumu izvešana

Visiem novada iedzīvotājiem "Clean R" nodrošinās lielgabarīta atkritumu izvešanu bez papildu maksas. Lielgabarīta atkritumu izvešana notiks pēc iepriekšējā pieteikuma individuāli vienojoties par izvešanas kārtību. Izvešanas biežums

  • no daudzdzīvokļu mājām – vienu reizi divās nedēļās;
  • no privātpersonām – vienu reizi mēnesī.

Ielāgo!

Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Piemēram, nolietotas mēbeles, skapīši, gultas, krēsli, matrači un citas mēbeļu daļas u.tml. Jāuzsver, ka par lielgabarīta atkritumiem nav uzskatāmas autoriepas, būvgruži, jeb celtniecības atkritumi, krāsas, un to izstrādājumi, kā arī citi bīstamie atkritumi, piemēram, šīferis, akumulatori, baterijas un elektrotehnika.

Iedzīvotāju ērtībai, par atsevišķu samaksu “Clean R” nodrošinās sekojošo atkritumu veidu apsaimniekošanu:

  • būvgružu atkritumu izvešanu ar lielgabarīta konteineriem;
  • bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
  • nolietoto automašīnu riepu apsaimniekošanu;
  • pārtikas atkritumu apsaimniekošanu;
  • trešās kategorijas (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu) atkritumu apsaimniekošanu;
  • asenizācijas pakalpojumus.