sadzīves atkritumu konteiners

4 svarīgākās lietas, kas Tev jāzina par sadzīves atkritumu izvešanas organizēšanu

26.01.2022
1. Katrai mājsaimniecībai ir jābūt līgumam par atkritumu izvešanu.

Ikvienas Latvijas mājsaimniecības pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. To nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pants. Līgums tiek slēgts ar katru privātmājas vai viensētas mājsaimniecību atsevišķi vai pilsētnieku gadījumā visbiežāk ar daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāju, kurš mājas iedzīvotāju uzdevumā slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

2. Konteineru skaitam, izmēram un izvešanas reižu skaitam jābūt atbilstošam mājsaimniecību jeb daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju radītajam atkritumu daudzumam.

Atkarībā no iedzīvotāju skaita vienā mājsaimniecībā vai dzīvokļu skaita daudzdzīvokļu namā, nepieciešams izvērtēt sekojošo:

  1. Cik daudz un kāda tilpuma sadzīves atkritumu konteiners būtu nepieciešams;
  2. Kāds būtu nepieciešamais atkritumu konteineru izvešanas biežums?

Katrā pašvaldībā ir noteikts minimālais atkritumu izvešanas reižu skaits mēnesī. Taču, ja izveidojas situācija, kad konteinerā veidojas papildus apjoms vai pie tā regulāri veidojas atkritumu kaudze, privātmājas īpašniekam vai daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājam ir jāvēršas pie sava atkritumu apsaimniekotāja un jāpārskata pakalpojuma apjoms, piesakot papildus atkritumu izvešanas reizes vai uzstādot papildu konteineru. Piemērs: 100 dzīvokļu māja nevar prasīt 1 konteineru, kas tiek izvests 1 reizi mēnesī.

Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, to var vienkārši un ērti izdarīt pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv vai sazinoties ar “Clean R” klientu apkalpošanas centru. Pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv ir iespējams ne tikai mainīt izvešanas grafiku, bet arī nepieciešamības gadījumā atteikt vai pieteikt papildus atkritumu izvešanu.

3. Atkritumu konteinera izvedēja pienākumos neietilpst izmētāto atkritumu savākšana.

Kurš atbild par kārtību pie atkritumu konteineriem? Par mājai pieguļošās teritorijas sakopšanu un kārtību ir atbildīgs katras mājas īpašnieks vai tā nolīgtais apsaimniekotājs, kurš daudzdzīvokļu mājas gadījumā šī uzdevuma veikšanai algo sētnieku. Apsaimniekotājam ir pienākums sekot līdzi ne tikai sadzīves atkritumu konteineriem, bet arī atkritumu šķirošanas konteineriem, vajadzības gadījumā pielāgojot izvešanas biežumu. Savukārt, par kārtību publiskajos atkritumu šķirošanas laukumos atbild attiecīgā pašvaldība, kuras teritorijā šis laukums atrodas.

4. Kā rīkoties situācijā, ja mājās ir remonts?

Svarīgi zināt, ka būvniecības atkritumus aizliegts izmest sadzīves konteinerā. Mazo būvgružu izvešanas pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši papildpakalpojuma cenrādī noteiktajam tarifam, un tas katrā pašvaldībā var atšķirties. 

Kā pieteikt mazo būvgružu izvešanu?

  1. Būvgružu izvešanu var pieteikt tikai līgumslēdzējs: privātmājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs;
  2. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par plānoto būvgružu apjomu ir jāinformē savs nama apsaimniekotājs, kurš pieteiks šo pakalpojumu “Clean R”;
  3. Privātmājas īpašnieks vai nama apsaimniekotājs, kuram ir līgums ar “Clean R”, piesaka šādu atkritumu izvešanu, sazinoties ar “Clean R” klientu apkalpošanas centru – pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv, vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Pieteikumā ir jānorāda aptuvenais būvgružu apjoms, kā arī tā sastāvs pa frakcijām;
  4. Mazos būvgružus (tapetes, flīzes, riģipsi) var ievietot un uzkrāt izturīgā maisā, piemēram, tā saucamajos kartupeļu, cukura maisos. Privātmāju iedzīvotāji tos izvieto pie mājas, saskaņā ar izvešanas grafiku, taču daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji tos var izvietot blakus sadzīves atkritumu konteineram vai lielgabarīta atkritumu novietnēs, iepriekš brīdinot savu nama apsaimniekotāju*;
  5. Lielāka izmēra būvgružiem (izlietne, pods, durvis, logi, ķieģeļi) aicinām pieteikt būvgružu konteineru.

Kā arī atgādinām daudzdzīvokļa namu iedzīvotājiem, ka tādus lielgabarīta atkritumus kā mēbeles, matračus, paklājus un līdzīgus priekšmetus izved ar atsevišķu maršrutu un tos ir pareizi novietot tiem paredzētā novietnē mājas pagalmā vai līdzās sadzīves atkritumu konteineriem, ja speciālas novietnes nav. Lielgabarīta atkritumus piesaka nama apsaimniekotājs. Gadījumā, ja esi novērojis, ka lielgabarīta atkritumi jau ilgu laiku atrodas pie tavas mājas un neviens tos nav izvedis, sazinies ar savu nama apsaimniekotāju.

* Šis pakalpojums par būvniecības un lielgabarīta apsaimniekošanas veidu var atšķirties atkarībā no pašvaldības.

Kā ietaupīt, šķirojot atkritumus?

Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes palielināšanās un poligonu apsaimniekošanas izmaksu celšanās ietekmē šogad būtiski pieauguši atkritumu apsaimniekošanas tarifi. Efektīvākais veids, kā samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu ir apdomīgs patēriņš un atkritumu šķirošana. Šķirojot atkritumus, mēs ietaupām gan naudu, gan dabas resursus, palīdzam radīt jaunas vērtības, esam atbildīgi un saudzējam vidi. Šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu apsaimniekošana tiek nodrošināta bez maksas, savukārt, bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana – par samazinātu maksu (atšķirībā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa). Nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ar katru gadu tikai pieaugs. Pie nosacījumiem, ka pārstrādājamie atkritumi tiek šķiroti un atdalīti no pārējā atkritumu apjoma, kopējais ietaupījums mājsaimniecībām var būt līdz pat 75% – 80% apmērā.

Būtiski, ka ikdienā šķirojot atkritumus, mēs arī samazinām arī atkritumu poligonu noslodzi un neradām jaunus atkritumu kalnus, kuros aprok nešķirotus un nepārstrādājamus atkritumus, kas rada vides piesārņojumu. Visu noslēdzot, mēs neuzkraujam savus atkritumus uz nākamo paaudžu pleciem.